Ανακοινώσεις

(ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Σε εκτέλεση των ως άνω, προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής,  να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τις 24-09-2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (δηλαδή έως τις 29-09-2015).

Διαβάστε περισσότερα...

(ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ) Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Καρούτειου Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Πενταλόφου με Λυκειακές Τάξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Καρούτειου Διαπολιτισμικού Γυμνασίου
Πενταλόφου με Λυκειακές Τάξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με
θητεία έως 31/7/2017 και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να
υποβάλλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας από
την 23η Σεπτεμβρίου 2015 έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2015 για να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανακοινοποίηση ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ) Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. ν Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

 

ΤΕΧΝΟΛ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ

 

ΠΕ18.35

 

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας, με την αρ. 61/22-09-2015 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς των ενοποιημένων ειδικοτήτων ΠΕ12, ΠΕ17, ΠΕ14.04, ΠΕ18, ΔΕ01, ΤΕ01, των παρακάτω κατηγοριών να υποβάλουν τη δήλωση προτίμησής τους για συμπλήρωση ωραρίου, προσωρινή τοποθέτηση ή για απόσπαση, από 22-09-2015 έως 23-09-2015, έως 24:00

Διαβάστε περισσότερα...

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Παρουσίαση: Κυρατσώ Τσιόπα σχ. σύμβουλος 11ης Περιφέρειας ΕΑΕ

Προσδιορισμός των Μαθητών με εεα ή/και Αναπηρία
Φοίτηση των Μαθητών με εεα στο γενικό σχολείο
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Γενικής Αγωγής - Ειδικής Αγωγής - ΚΕΔΔΥ”
Τα Καθήκοντα και οι Υποχρεώσεις των Εκπαιδευτικών ΕΑΕ (ΤΕ, ΠΣ) & του ΕΒΠ
Αριθμός Μαθητών Ε.Α.Ε. ανά Τμήμα
Εγγραφή –Διάρκεια Φοίτησης Μαθητών με εεα ή/και Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα...

Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015

Η παρούσα εγκύκλιος, αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση των
πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών στις εκλογές της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015,
για τα θέματα που αφορούν στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στις προϋποθέσεις και στα
κωλύματα εκλογιμότητας, στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και υποψηφίων και στις
προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργου και Καρλσρούη

Την ανάκληση της ανωτέρω Φ.821/1218Σ/97237/Ζ1/24-6-2014 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος και ακυρώνουμε
την έως τώρα εκτελεσθείσα διαδικασία πλήρωσης των περιγραφόμενων σε αυτή θέσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)

Με αφορμή το αρ. πρωτ. 2252/13.05.2015 Εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα...

Σχετικά με την αναστολή της νοσηλευτικής ειδικότητας Ψυχικής Υγείας στο Π.Γ.Ν. Πατρών

Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

Το Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης, το οποίο αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο, σας διαβιβάζεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε επίσης να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Διαβάστε περισσότερα...

Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη
και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην
διαδικασία του δημοψηφίσματος, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα
αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.

Διαβάστε περισσότερα...

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι
ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ επισημαίνονται και οι νόμιμες προθεσμίες, μέσα στις
οποίες οφείλουν να ενεργήσουν

Διαβάστε περισσότερα...