Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Αφορά Διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας.