Προκήρυξη –Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων ∆ιοικητικών Θεμάτων των ∆/νσεων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας