ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το URL της εφαρμογής υποβολής και αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων

άλλαξε από

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

σε

https://stelexi.minedu.gov.gr .

Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ' - Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024

1. Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.
2. Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.) της 14ης Απριλίου 2024.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων Γυμνασίου Φαλάνης και 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών /Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας και του Γυμνασίου Φαλάνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, όπως καταρτίστηκαν ,

σύμφωνα με την   7η /23-02-2024 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών ομαδικών αθλημάτων για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως τροποποιήθηκε με ισχύει με το νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄), να καταθέσετε κλειστή γραπτή προσφορά για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών ομαδικών αθλημάτων, για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024, σύμφωνα με το αρ. πρ. 3089/19-02-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το Τμήμα Γ’ Προσωπικού ανακοινώνονται τα μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ , που υπέβαλαν σχετική αίτηση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Από 14/02/2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 19/02/2024 θα υποβάλλονται τυχόν αιτήσεις διόρθωσης λαθών, οι οποίες θα εξετάζονται αρμοδίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εγκύκλιο και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται .

Οι Δ/ντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκ/κούς των σχολείων τους για την ανακοίνωση των μορίων βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...