Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023

Εγκύκλιος: Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ

Διευκρινήσεις: Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4

Διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για το τρέχον  σχολικό έτος 2020-2021 στην παράγραφο Γ' της εγκυκλίου.

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ

Οδηγίες για την εξ αποστάσεως υποβολή των αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρονται στην αριθ. 41410/Ε3/30-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ:ΩΙΩΖ46ΜΤΛΗ-2Τ4

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση για τις αιτήσεις Παραίτησης των Εκπαιδευτικών

οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα γίνουν φέτος στο διάστημα 1 – 10 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ. 2414400073, κ. Αρβανίτη, 1ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα...

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α 38)

έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Κοιν.Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα...

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Παραίτησης εκπαιδευτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 καθώς και η περίπτωση Β.1. παρ.1. της αριθ.48380/Δ1/31-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΣΗΡ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία: « Οι αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλλονται από 21 έως 30 Απριλίου (10 ημέρες). Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα». 

Ως εκ τούτου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Παραίτησης   εκπαιδευτικών θα είναι η 4η  Μαΐου 2016.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πληροφορίες: Μ.Καραμπέλου, Ε.Παπαδοπούλου

τηλ.:210-3443248 

Διαβάστε περισσότερα...