Προκήρυξη –Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Α ́ - ∆ιοικητικών Υποθέσεων και Β ́ - Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής ∆/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.