Περί διορισμών εκπαιδευτικών

Κατόπιν ερωτημάτων υποψηφίων αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, επισημαίνεται ότι οι πράξεις διορισμού είναι δημοσιευτέες και ως εκ τούτου η δημοσίευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της οικείας πράξης και συνιστά αφετηρία για την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη.  Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των  υπηρεσιών σας και των διοριζομένων  για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπό διορισμό εκπαιδευτικών για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους.

Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Εκπ/κού Πρ/κού ΠΕ & ΔΕ​

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάργηση νομοθεσίας σχετικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957 (ΦΕΚ 141/ΤΑ΄/21.07.2022) ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’, άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’, παράγραφος γ) «Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος» καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Επομένως καμία νέα αίτηση εκπ/κού δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται εφεξής από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Όσον αφορά  τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν έως 31η Μαρτίου 2022 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4957 (A’ 141/21.07.2022) άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αντίστοιχα, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που έχουν υποβληθεί έως την 31η.3.2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και η έκδοση των αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των διαπιστωτικών πράξεων των Πρυτάνεων, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η.8.2023 και τα έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται από το ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος 2023-2024. Με την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι οι αιτήσεις μετάταξης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα απορρίπτονται σιωπηρώς.»

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01), εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019
και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ

Δείτε την Εγκύκλιο στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 11/07/2022 έως Κυριακή 17/7/2022 έως τις 23:59.

 

Δείτε στο ΥΠΑΙΘ

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ

Διαβάστε περισσότερα...

Απολογισμός της σχολικής χρονιάς και ξεχωριστές ευχές από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Μια ακόμα δύσκολη χρονιά, η σχολική χρονιά 2021-2022 έφτασε στο τέλος της. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό.

Κύριο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων, των μαθητών/ριών και των οικογενειών τους και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, εφαρμόζοντας πάντα πιστά τους νόμους και τις εγκυκλίους της πολιτείας.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία φιλική και έμπιστη προς τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση αλλά και σε κάθε συμπολίτη μας.

Επενδύουμε στην εξωστρέφεια καθώς ενθαρρύνουμε, αναδεικνύουμε και διαχέουμε στην κοινωνία τις δράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, οι οποίες είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα μας ειδικό ένθετο με τις δράσεις αυτές, για να κοινοποιούνται σε όλη την κοινωνία. Πιστεύουμε ιδιαίτερα στην αξία της γνώσης η οποία είναι δύναμη και ελευθερία.

Ολοκληρώνουμε τις υπηρεσιακές μεταβολές έγκαιρα και δίκαια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να αποκτήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με την υπηρεσία που συνεργάζονται. Βασικές αρχές μας η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία. Σε αυτήν την σχέση εμπιστοσύνης επενδύουμε ιδιαίτερα και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν πάντα σε συνεργασία με την ΠΔΕ και με το ΥΠΑΙΘ, για να τους εξυπηρετούμε και να διορθώνουμε τα λάθη, αν και όταν αυτά υπάρχουν. Βέβαια υποχρέωσή μας είναι επίσης να λαμβάνουμε μέτρα και να παίρνουμε κατάλληλες αποφάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, όταν υπάρχουν παραπτώματα.

Περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια με την πανδημία αλλά η εκπαιδευτική κοινότητα στάθηκε όρθια, έδειξε το καλύτερο πρόσωπό της, έδωσε τη μάχη και την κέρδισε. Ως μαχόμενος εκπαιδευτικός και εγώ ο ίδιος, οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/ριες και γονείς και να ευχηθούμε αυτό το καλοκαίρι να είναι ξεκούραστο για όλους και να είναι η αρχή για μια καινούρια περίοδο με λιγότερα προβλήματα, με υγεία και προκοπή σε όλους.

Αντί για άλλες ευχές, σας κοινοποιούμε - με την άδειά της - την επιστολή μιας μαθήτριας του 9ου ΓΕΛ Λάρισας, που αποχαιρετά φέτος τη μαθητική ζωή και γράφει τις σκέψεις της για όσα έζησε στο σχολείο ως μαθήτρια. Αξίζει να τη διαβάσετε.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που πήραν μετάθεση στο Νομό από άλλο ΠΥΣΔΕ (με εντοπιότητα, συνυπηρέτηση και οικογενειακή κατάσταση).

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχ. έτους 2022-2023 μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

------ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [10-6-2022 13:50] Πίνακας Οργανικών Κενών Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανακοινοποιημένο επισυναπτόμενο αρχείο. -----

 

------ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [9-6-2022 15:30] πρόσκλησης ως προς περίπτωση β. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανακοινοποιημένο επισυναπτόμενο αρχείο. -----

 

Η δήλωση των σχολικών μονάδων γίνεται με την υποβολή δήλωσης προτίμησης από 10/06/2022 μέχρι και 16/06/2022

Διαβάστε περισσότερα...

Δήλωση Τοποθέτησης Μετατιθέμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνεται ο πίνακας με τα μόρια των μετατιθέμενων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π, καθώς και ο πίνακας με τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας και καλούνται οι μετατιθέμενοι (μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π) να υποβάλλουν Δήλωση τοποθέτησης με e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) μέχρι την Πέμπτη 09-06-2022 και ώρα 13.00μ.μ.  

Διαβάστε περισσότερα...