Μερική ανάκληση Υπουργικής Απόφασης περί διαπίστωσης λήξης απόσπασης εκπαιδευτικών και παράταση απόσπασής τους στις σχολικές μονάδες της περιοχής Ντύσσελντορφ που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου

της υπ’ αριθ. Φ.821/134059/Η2/27-08-2015 (ΑΔΑ:Ω51Λ465ΦΘ3- 71Θ) Υπουργικής Απόφασης.