• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 249 φορές

Πρόσκληση για Μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ => ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι εκπαιδευτικοί, το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας καλεί μονίμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν σε θέση ΕΔΙΠ βάσει του άρθρου 33 παρ.7 του Ν. 4386/2016. Τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είναι τα εξής: 1) Πληροφορική 2) Μάρκετινγκ 3) Επικοινωνία 4) Διαφήμιση 5) Πωλήσεις Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν σωρευτικώς τις εξής προϋποθέσεις: 1) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα όπως αναγράφονται στην προκήρυξη. 2) Να έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά. 3) Να έχουν, μετά τη λήψη του διδακτορικού τους διπλώματος, αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, σε ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής, στα προαναφερόμενα αντικείμενα: α) επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή β) να έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή γ) συνδυασμό των ανωτέρω. Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.ma.teiath.gr/el/2010-06-25-19-56-11/grammateias/498 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 53 85 209. Παρακαλώ πολύ προωθήστε την πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς της Διευθύνσεώς σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση, Κλήμης Νταλιάνης