Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015-2016

κα λ ε ί
τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ73 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Πίνακα
Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θράκης και να απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε μειονοτικά σχολεία Π.Ε., κατά το
σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 και 140915/Δ6/9-9-2015 εγγράφων μας , σας
Σχολείων
ενημερώνουμε επιπλέον για την έκδοση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 εγγράφου μας , σας ενημερώνουμε επιπλέον
Σχολείων
για την έκδοση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανανέωση 3) Πρόσκληση υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

από 13–08–2015 έως την Τρίτη 25–08–2015.

(Ανανέωση 3η ως προς : παράταση προθεσμίας υποβολής, δείτε το σχετικό έγγραφο)

(Ανανέωση 2η ως προς : Ανακοινοποίηση στην Εγκύκλιο)

(Ανανέωση ως προς : προσθήκη Δελτίου Τύπου ΔΔΕ Λάρισας)

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες για την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

αποστολή απευθείας από τους υποψηφίους σε ψηφιακή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα...