Τροποποίηση Διαθέσεων Εκπαιδευτικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας και στο Εργαστηριακό Κέντρο Ελασσόνας με την αρ. 28/14-10-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΓΛΣ46ΜΤΛΗ-8Ο4