Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών με την Πράξη 26/5-10-2021

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ψ5ΩΜ46ΜΤΛΗ-ΝΔΓ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11/10/2021 10:44