Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τοποθέτηση, ως αναπληρωτών Διευθυντών, σε περίπτωση απουσίας των Διευθυντών, των παρακάτω
εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2015-2016: