Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Θεσσαλίας

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και Λάρισας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:929Ε46ΜΤΛΗ-ΓΤ2