Ανακοινοποίηση Πινάκων υποψηφίων διευθυντών του Γυμνασίου Αγιάς της ∆∆Ε Λάρισας

Η κατάθεση των ενστάσεων παρατείνεται έως 01/4/2016 στην οικεία ∆/νση τόσο για τους πίνακες των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.