Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας,έτους 2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Γ8Π46ΜΤΛΗ-ΖΧΒ