Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β ́ και στ ́ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται,
ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις
του ν.2238/1994 (Α ́151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών
πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του
νόμου.
2. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από
1.1.2014 διακρίνονται τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων
(σχετ. παρ.2 άρθρου 7 ν.4172/2013).

3. Στη νέα Β ́ κατηγορία-πηγή ενοποιήθηκαν οι πηγές Δ ́, Ζ ́ και Ε ́
(δηλαδή αντίστοιχα εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, εισόδημα από
ελευθέρια επαγγέλματα και εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση) υπό το
γενικό χαρακτηρισμό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ( σχετ.
άρθρο 21 ν.4172/2013).
Κατά συνέπεια, δεν διαφοροποιείται πλέον η φορολογική μεταχείριση
μεταξύ κάποιου που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του
ν.2238/1994, αποκτούσε εισόδημα που χαρακτηριζόταν ως Ζ ́ πηγής
(εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) ή ως Δ ́ πηγής (εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις).
4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β ́ παρ.2 άρθρου 12 του
ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση
υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης,
προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση
εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει
και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.
Μεταξύ των περιπτώσεων των δικαιούχων απόκτησης εισοδημάτων για
τους οποίους θεωρείται ότι συντρέχει η ανωτέρω εργασιακή σχέση, λόγω της
φύσης των εργασιών τους, είναι και οι πιο κάτω:
α) τα εισοδήματα των ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που
πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση,
β) τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας,
2γ) οι αποζημιώσεις ανέργων ή εργαζομένων από το κοινοτικό ή εθνικό ταμείο για
την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης,
δ) τα εισοδήματα που αποκτούν δικαιούχοι προγράμματος «επανειδίκευσης,
κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας» (αφορά πρώην
εργαζομένους εταιριών που έκλεισαν και οι οποίοι υπάχθηκαν στα
προγράμματα αυτά),
ε) τα εισοδήματα που αποκτούν συμβασιούχοι έργου στα Κ.Ε.Π., Δημόσιο και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.
στ) τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές,
υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά
προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων
από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι
κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση
ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι
αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα.
Σε όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της περ.β ́ παρ.2
άρθρου 12 του ν.4172/2013, διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27/02/2015 09:13