Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών /ντριών στις Σχολικές Μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: ΡΨΠΙ46ΜΤΛΗ-00Ε