Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 25815/08-12-2022 Προκήρυξης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:62Ψ746ΜΤΛΗ-ΒΕΗ