ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/pepal_directors εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14/12/2022 13:09