Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντών/τριών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ