Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

(αρ.42 του ν.4722/2020)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44