Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη ΔΕ και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ