Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α ́ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΑΚΔ46ΜΤΛ6-ΤΤ0