Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.) στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΝΙ46ΜΤΛ6-ΚΡΔ