Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Δείτε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΕΛ346ΜΤΛΗ-ΝΣΝ