Τελικός Πίνακας μορίων υποψηφίων διευθυντών ΔΔΕ Λάρισας μετά την ψηφοφορία

23-25/6/2015 κατάθεση των ενστάσεων επί του τελικού πίνακα στην οικεία Δ/νση.