Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για των πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΟΥ Μ Ε Την πλήρωση με επιλογή των κενών θέσεων Διευθυντριών/ -ντών : (1) του ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών και (2) του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου Χίου Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4473/2017 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 29-08-2017 έως 01-09-2017 και ώρα 15:30, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο να εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά.