Τοπική Πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΠΕ79, ΤΕ16 ή εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 με ωριαία αντιμισθία στο Μουσικό Σχολείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για το διδακτικό έτος 2021- 2022

Δείτε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΡΞ46ΜΤΛΗ-7ΧΖ