ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΕ79.01, ΤΕ16.00 ΚΑΙ ΕΜ16

Δείτε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Σ9Γ46ΜΤΛΗ-ΩΙΟ