Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε και στη Διάγεια με ΑΔΑ: ΩΔ7Ψ46ΜΤΛΗ-45Λ