• Κατηγορία Συντάξεις
  • Διαβάστηκε 397 φορές

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Παραίτησης εκπαιδευτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών ισχύουν οι διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 καθώς και η περίπτωση Β.1. παρ.1. της αριθ.48380/Δ1/31-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΣΗΡ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία: « Οι αιτήσεις παραίτησης θα υποβάλλονται από 21 έως 30 Απριλίου (10 ημέρες). Στην περίπτωση που η εναρκτήρια ή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα». 

Ως εκ τούτου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Παραίτησης   εκπαιδευτικών θα είναι η 4η  Μαΐου 2016.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Πληροφορίες: Μ.Καραμπέλου, Ε.Παπαδοπούλου

τηλ.:210-3443248