ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση και τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 21-7-2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα...

Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)

Με αφορμή το αρ. πρωτ. 2252/13.05.2015 Εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα...

Σχετικά με την αναστολή της νοσηλευτικής ειδικότητας Ψυχικής Υγείας στο Π.Γ.Ν. Πατρών

Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Η απόσπαση άρχεται με τη λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι την 1/07/2015 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας
η οποία λήγει την 31η /8/2016.

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

Το Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης, το οποίο αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο, σας διαβιβάζεται ηλεκτρονικά. Μπορείτε επίσης να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ‘Σισμανόγλειο’ προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις των υπηρεσιών του με μετάταξη προσωπικού από Υπουργεία, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανανέωση) Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις

(Ανανέωση) Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι τις 23:59 / 14-7-2015.

από Παρασκευή 10-07-2015 μέχρι και την Τρίτη 14-07-2015 και ώρα 14.00 ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2015-2016 με την Πράξη 41/08-07-2015 του ΠΥΣΔΕ

Υποβολή αιτήσεων για διόρθωση λαθών στην τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 09-07-2015 έως και Δευτέρα 13-07-2015 μέχρι 13.00 μ.μ. στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...