Πρόσκληση εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9ΙΔ646ΜΤΛΗ-ΗΔ2

Αίτηση από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr.

 

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΣΔΕ

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 25η Ιουνίου 202, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 7η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα...