Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Θεσσαλίας

Δείτε στη Διαύγεια την πρόσκληση ΑΔΑ:ΨΝΖΘ46ΜΤΛΗ-46Ι

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 04-11-2022 και ώρα 12:00 μ. (αποκλειστική προθεσμία).