Τοποθέτηση-Διάθεση-Απόσπαση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΘΤ146ΜΤΛΗ-Μ1Ρ