Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Λάρισας με την Πράξη 12/24-6-2022