Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών με την 24520/3-12-2021 Απόφαση

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ψ4Δ146ΜΤΛΗ-9ΥΓ