Τροποποίηση Τοποθέτησης –Διάθεσης εκπαιδευτικών με την 24519/3-12-2021 Απόφαση

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9ΑΩΕ46ΜΤΛΗ-Ψ7Ζ