Τοποθέτηση –Διάθεση εκπαιδευτικών με την αρ.33/12-11-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΓΞΜ46ΜΤΛΗ-ΣΝΩ