Τροποποίηση τοποθέτησης - διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΨΑΓ46ΜΤΛΗ-Β39