Τροποποίηση Τοποθέτησης – Διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ9Τ646ΜΤΛΗ-ΤΚΙ