Τροποποίηση Τοποθέτησης – Διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου Εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε και στη Διαύγεια: ΩΜ7Β46ΜΤΛΗ-3ΤΠ