Τροποποίηση Τοποθέτησης – Διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022 με την αρ. 28/14-10-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΕΕ046ΜΤΛΗ-3Α9

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 15/10/2021 13:47