[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Τοποθέτηση – Διάθεση εκπαιδευτικών με την αρ.26/5-10-2021 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ5ΩΜ46ΜΤΛΗ-ΝΔΓ