Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας - ΜΝΑΕ

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9ΙΖΓ46ΜΤΛΗ-Ξ5Ι