Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας - Εξατομικευμένη

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ψ93546ΜΤΛΗ-ΜΑΠ