Τροποποίηση Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ψ8ΕΗ46ΜΤΛΗ-Ρ3Υ