Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΑ8846ΜΤΛΗ-Ρ02