Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Από Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω5ΣΙ46ΜΤΛΗ-5ΑΗ